Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Superbateria.pl 

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.superbateria.pl prowadzony jest przez firmę TADMAR sp. z. o. o. ul. Torowa 2/4 61-315 Poznań, przez Sąd Rejonowy Poznań (PO), VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000956167, REGON: 521365497, NIP: 782-290-77-70, Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN zwana dalej Sprzedawcą lub Sprzedającym.

1.2. Zamówienia w sklepie internetowym superbateria.pl można składać przez 365/366 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wyjątkiem są:

1.2.1. Okresy wynikające z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Sprzedawca lub Klient,

1.2.2. Okresy awarii, będące skutkiem działań/zaniechań podmiotów osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),

1.2.3. Okresy niezbędnej konserwacji Systemu Teleinformatycznego Sprzedawcy.

1.3. Niniejszy Regulamin odnosi się do konsumentów, przedsiębiorców oraz przedsiębiorców – konsumentów korzystających ze sklepu internetowego superbateria.pl. Ustala on zasady nabywania Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

1.4. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane  związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1.5. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies.

1.6. Definicje:

1.6.1. Elektroniczne Płatności: system płatności on-line, umożliwiający dokonanie natychmiastowej zapłaty za zamówione Produkty.

1.6.2. Dzień Kalendarzowy: jeden dzień od poniedziałku do niedzieli.

1.6.3. Dzień Roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.6.4. Formularz Rejestracji: formularz, który umożliwia założenie Konta Klienta w sklepie internetowym superbateria.pl.

1.6.5. Formularz Zamówienia: formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków dostawy i płatności.

1.6.6. Karty Produktów: opisy i zdjęcia Produktów dostępnych w sklepie internetowym superbateria.pl.

1.6.7. Klient:

1.6.7.1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,

1.6.7.2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6.8. Konto: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zdefiniowanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym superbateria.pl. Klient zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim swojego hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła do Konta przez Klienta osobom trzecim.

1.6.9. Newsletter: usługa zawierająca treści informacyjne, handlowe oraz marketingowe, która jest świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na rzecz zainteresowanych tą usługą Klientów.

1.6.10. Magazyn: miejsce, w którym przechowywane są Produkty Sprzedawcy, zlokalizowany przy ul.Torowej 2/4, 61-315 Poznań.

1.6.11. Produkt: rzecz dostępna w sklepie internetowym superbateria.pl będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

1.6.12. Przedsiębiorca – konsument: osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.6.13 Regulamin: niniejszy zbiór zasad, regulujących funkcjonowanie sklepu internetowego superbateria.pl.

1.6.14. System Teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne. Za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Sprzedawca przyjmuje Zamówienia od Klientów.

1.6.14. Świadczenie usługi drogą elektroniczną: wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

1.6.15. Umowa Sprzedaży: zawierana albo zawarta umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego superbateria.pl.

1.6.16. Usługa Transportowa: odpłatne dostarczenie zamówionych Produktów pod wskazany przez Klienta adres w Formularzu Zamówienia. Usługa Transportowa jest świadczona przez zewnętrzną firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

1.6.17. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, które jest składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.7. Sprzedawca kontaktuje się z konsumentem i przedsiębiorcą – konsumentem mailowo lub telefonicznie.

  1. USŁUGI ELEKTRONICZNE, JAKIE ŚWIADCZY SPRZEDAWCA

2.1. W sklepie internetowym superbateria.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Karty Produktów oraz Newsletter.

2.1.1. Konto: Klient chcący skorzystać z tej usługi musi wykonać łącznie trzy kolejne kroki:

2.1.1.1. Wypełnić Formularz Rejestracji,

2.1.1.2. Kliknąć przycisk „Zarejestruj się”,

2.1.1.3. Potwierdzić zamiar utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

2.1.2. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Konto nieodpłatnie oraz przez czas nieokreślony. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma możliwość usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania na adres Sprzedawcy: Tadmar Sp. z o.o., z dopiskiem Superbateria ul.Torowa 2/4 Poznań

2.1.3. Formularz Zamówienia: korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym superbateria.pl. Aby złożyć Zamówienie Klient musi wykonać łącznie trzy kolejne kroki:

2.1.3.1. Dodać do elektronicznego koszyka Produkty i określić ich ilości,

2.1.3.2. Podać dane osobowe/firmowe i dane teleadresowe do wysyłki,

2.1.3.3. Zatwierdzić poprawność Formularza Zamówienia.

2.1.4. Klient jest zobligowany do podania następujących danych w Formularzu Zamówienia: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Klienci będący przedsiębiorcami i przedsiębiorcami – konsumentami zobligowani są do podania numeru NIP swojej firmy.

2.1.5. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Formularz Zamówienia nieodpłatnie. Usługa ta ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu w momencie złożenia Zamówienia lub zaniechania składania Zamówienia przez Klienta.

2.1.6. Karta Produktu to usługa elektroniczna, udostępniana Klientowi nieodpłatnie i przez czas nieokreślony w celu zapoznania się z opisami, zdjęciami i specyfikacją techniczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

2.1.7. Newsletter: aby skorzystać z tej usługi, Klient musi podać adres swojej poczty elektronicznej w polu „Newsletter” widocznym na stronie sklepu internetowego superbateria.pl

2.1.8. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Newsletter nieodpłatnie przez czas nieokreślony. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma możliwość wypisania się z Newslettera poprzez ponowne podanie w polu „Newsletter” widocznego na stronie sklepu internetowego superbateria.pl adresu poczty elektronicznej i kliknięciu przycisku „Wypisz się” lub poprzez zgłoszenie rezygnacji na adres sklepu sklep@superbateria.pl lub przez Formularz kontaktowy na stronie sklepu.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

2.2.1. Komputer stacjonarny, laptop, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,

2.2.2. Dostęp do poczty elektronicznej,

2.2.3. Klient jest zobligowany do korzystania ze sklepu internetowego superbateria.pl w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także kierując się dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  1. PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

3.1. Sprzedawca w sklepie internetowym superbateria.pl prezentuje ceny brutto z podatkiem VAT wyrażone w polskich złotych PLN.

3.2. Oferta zachowuje swoją ważność tylko w sklepie internetowym superbateria.pl

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania Klientom rabatów i  kuponów rabatowych w postaci procentowych i/lub wartościowych upustów: rabat liczony jest od ceny jednostkowej brutto towaru, kupon obniża wartość kwoty do zapłaty. Upusty nie dotyczą palet i usługi transportowej. Upusty mają charakter jednorazowy i nie przysługują Klientowi ponownie w przypadku odstąpienia od umowy.

3.4. Sprzedawca gwarantuje, że Produkty oferowane w sklepie internetowym superbateria.pl są nowe i wolne od wad, chyba że w opisie Produktu zaznaczono wyraźnie inaczej – dotyczy to zwłaszcza Produktów przecenionych pochodzących z rezerw magazynowych lub końcówek serii. Wada, o której klient jest poinformowany w karcie produktu w zakładce Outlet nie może stanowić podstawy złożenia reklamacji.

3.5. Przecenione towary, o których mowa w punkcie 3.4., Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą - konsumentem ma prawo zwrócić w ciągu 14 dni na mocy odstąpienia od umowy. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy przedsiębiorców.

3.6. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby opisy i zdjęcia Produktów umieszczone w sklepie internetowym superbateria.pl były maksymalnie dokładne i zgodne z rzeczywistością.

3.7. Waga podana w kartach produktów ma charakter orientacyjny. Ze względów logistycznych (do celów kalkulacji ceny transportu), część produktów może mieć podaną inną wagę, niż ta, która jest rzeczywistą wagą produktu.

3.8. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Klienta informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w opisach Produktów.

3.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych związanych ze sprzedażą Produktów.

  1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje według schematu opisanego poniżej, w kolejnych podpunktach.

4.2. O cenie Produktu, który jest przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, o obowiązku ich uiszczenia, Sprzedawca informuje Klienta w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży w sklepie internetowym superbateria.pl przebiega według poniższego schematu:

4.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia i jego opłaceniu metodą Elektronicznych Płatności lub wyborze opcji Płatności przy odbiorze osobistym.

4.3.2. Po opłaceniu Zamówienia metodą Elektronicznych Płatności lub po wyborze Płatności przy odbiorze osobistym w Magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji jest potwierdzone wiadomością e-mail, którą Sprzedawca wysyła Klientowi na adres, który Klient podał w momencie składania Zamówienia. W momencie otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.4. Wykonanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie odbioru osobistego Produktów zakupionych przez Kupującego w Magazynie lub w momencie odbioru Produktów od kierowcy firmy kurierskiej potwierdzonej podpisem Klienta na liście przewozowym i dokumencie WZ.

4.5. Sprzedawca w wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od niego, w szczególności z powodu nie otrzymania Produktów od swoich dostawców lub zaprzestania ich produkcji, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone przez Sprzedawcę w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi na konto bankowe wszelkie środki pieniężne, jakie zostały wpłacone przez Klienta. O  odstąpieniu Klient zostanie poinformowany e-mailowo  oraz dodatkowo telefonicznie na dane wskazane w formularzu zamówienia.

4.6. Dowodem wykonania Umowy Sprzedaży jest potwierdzenie odbioru Produktu oraz faktura VAT. Klient oświadcza, że zgadza się na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Sprzedawcy zamiast paragonu fiskalnego.

4.7. Po dokonaniu zakupu w superbateria.pl klient otrzymuje fakturę w formie elektronicznej w formacie PDF. Jest ona wysyłana na adres mailowy podany podczas składania zamówienia. Jeśli klient wyraża chęć otrzymania faktury w formie papierowej, może ją zgłosić na adres mailowy sklep@superbateria.pl wraz z numerem zamówienia, którego dotyczy faktura.

  1. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące Formy Płatności za złożone Zamówienie w sklepie internetowym superbateria.pl:

- Płatności Elektroniczne,

- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

- Płatność przy odbiorze osobistym (w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy).

5.2. Wybierając formę Płatności Elektronicznych Klient zobowiązuje się dokonać płatności za zamówione Produkty i – jeśli została ona wybrana – za Usługę Transportową niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, co jest warunkiem koniecznym do przyjęcia go do realizacji.

5.3. Operatorem płatności elektronicznych oraz kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5.4. Termin płatności:

- W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w innym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

- W przypadku wyboru za pobraniem, Klient zobowiązuje się do opłacenia paczki przy jej odbiorze od Kuriera.

  1. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

6.1. Dostawy realizowane są bezpośrednio z magazynu Sprzedawcy. Sprzedawca nie realizuje dostaw z innych magazynów.

6.2. Klient ma możliwość wybrania następujących metod dostawy Produktów:

6.2.1. Odbiór osobisty w Magazynie Sprzedawcy ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań po wcześniejszym wybraniu tej opcji odbioru towaru przy formularzu zamówienia w koszyku. 

6.2.1.1. Przy wybraniu płatności przy odbiorze osobistym w Magazynie Sprzedawcy Klient ma 7 dni kalendarzowych na odebranie i opłacenie towaru. W innym wypadku złożone, nieopłacone zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

6.2.2. Dostawa przy skorzystaniu z odpłatnej Usługi Transportowej.

6.3. Przy odbiorze osobistym, Sprzedawca ma prawo skontrolować tożsamość osoby odbierającej Zamówienie:

6.3.1. Wylegitymować ją w oparciu o dowód tożsamości,

6.3.2. Poprosić o podanie numeru zamówienia,

6.3.3. Poprosić o podanie kwoty zamówienia.

6.4. W przypadku braku potwierdzenia tożsamości osoby chcącej odebrać Zamówienie, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydanie Zamówienia.

6.5. Dostawa Zamówienia przy skorzystaniu z odpłatnej Usługi Transportowej możliwa jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.6. Koszt Usługi Transportowej jest podawany automatycznie w momencie dodania Produktu do elektronicznego koszyka zamówień.

6.7. Zamówienia obsługiwane są wedle kolejności złożenia formularza zakupu.

 

6.8. Odbioru osobistego towaru można dokonać w godzinach 08:30 – 15:30 w dni robocze po wcześniejszym potwierdzeniu e-mailowym lub telefonicznym przez Sprzedawcę.

6.9. Deklarowany czas dostawy przy skorzystaniu z Odpłatnej Usługi Transportowej wynosi 48 godzin w dni robocze od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia deklarowanego czasu dostawy z przyczyn odeń niezależnych.

6.10. Odpłatna Usługa Transportowa gwarantuje dostawę paczek do lokalu Klienta wskazanego w Formularzu Zamówienia,

6.11. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej zobowiązuje się odebrać przesyłkę przed końcem dnia roboczego, tj. do godziny 16:00, w dniu dostawy. Klient zobowiązuje się do odbierania telefonów od firmy świadczącej odpłatną Usługę Transportową, co umożliwi dokładne ustalenie godziny odbioru przesyłki. Próba ponownego dostarczenia przesyłki do Klienta podejmowana jest jeden raz.

6.12. Całkowita rezygnacja z odbioru przesyłki na podstawie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub nie podjęcie przesyłki od firmy kurierskiej według zasad opisanych w punkcie 6.12., stanowi dodatkowe obciążenie Klienta kosztem Usługi Transportowej z zastrzeżeniem warunków opisanych w punkcie 8.1. niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta Umowa Sprzedaży wygasa, w przypadku nie podjęcia przesyłki od firmy kurierskiej według zasad opisanych w punkcie 6.12 Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu. W tej sytuacji Klientowi zostanie zwrócona kwota Zamówienia przelewem bankowym na konto Klienta pomniejszona o koszt Usługi Transportowej.

6.13. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej nie ma możliwości zmiany adresu dostawy po złożeniu Zamówienia.

6.14. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej ma obowiązek sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kierowcy firmy kurierskiej. W przypadku zastrzeżeń, co do przesyłki, należy spisać protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności w obecności kierowcy. Brak sporządzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się jako przyjęcie produktów bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń co do przesyłki, musi być potwierdzony podpisem przyjęcia towaru na liście przewozowym.

  1. REKLAMACJE I KOREKTY FAKTUR

7.1. Wszelkie reklamacje, które dotyczą Produktów i Usługi Transportowej powinny zostać wysłane na adres Magazynu Sprzedawcy, gdzie dokonano Zamówienia. Wzór pisma reklamacyjnego dostępny jest na stronie sklepu internetowego superbateria.pl.

7.2. Reklamacja powinna zawierać:

7.2.1. Imię oraz nazwisko lub nazwę firmy i jej numer NIP oraz adres zamieszkania albo siedziby,

7.2.2. Telefon kontaktowy,

7.2.3. Opis reklamowanego Produktu lub Usługi Transportowej,

7.2.4. Dołączony dowód zakupu Produktu,

7.2.5. Dołączony protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności spisany w obecności kierowcy firmy kurierskiej,

7.2.6. Datę sporządzenia reklamacji,

7.2.7. Własnoręczny podpis pisma reklamacyjnego.

7.3. Sprzedający nie odpowiada za wady sprzedanego towaru, w sytuacji gdy Klient w momencie sprzedaży o wadzie tej wiedział.

7.4. Konsument i przedsiębiorca - konsument ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada zostanie stwierdzona w terminie 2 lat od daty wydania towaru.

7.5. Klient ma prawo żądać rozpatrzenia reklamacji w dowolny z poniższych sposobów z tym że:

7.5.1. Gdy towar jest reklamowany pierwszy raz Sprzedający może zaproponować kupującemu wymianę lub naprawę gdy jest to tańsza opcja, o ile wymiana lub naprawa nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7.5.2. Gdy jest to kolejna reklamacja dotycząca tej samej wady na ten sam towar, Sprzedający nie może odmówić Klientowi prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

7.5.3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić tylko w sytuacji stwierdzenia wady istotnej.

7.6 Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich skutecznego zgłoszenia do Sprzedawcy.

7.7. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad fizycznych i prawnych.

  1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument i przedsiębiorca - konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru. Konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się zarówno zwrot ceny towaru, jak również koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedawcy do Klienta) tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. 2020. poz. 287). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać listownie na adres: Tadmar Sp. z o.o., Tadmar ul. Torowa 2/4 Poznań lub e-mailowo na adres:sklep@superbateria.pl Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta, dane teleadresowe oraz nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków pieniężnych. Podanie tych danych jest niezbędne do dokonania zwrotu środków pieniężnych.

8.2. Sprzedający informuje konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy każdorazowo w momencie złożenia Zamówienia przez konsumenta. Informacje te są zawarte w wiadomości e-mailowej wysyłanej do konsumenta automatycznie po złożeniu Zamówienia.

8.3. Bieg terminu prawa do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta w momencie odbioru osobistego w Magazynie Sprzedawcy lub od momentu przyjęcia przesyłki od kierowcy firmy kurierskiej.

8.4. Konsument i przedsiębiorca - konsument, który odstąpił od umowy, powinien zwrócić zakupione Produkty w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconych Produktów, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o: wartość bonu (w przypadku jeśli bon został przyznany) oraz koszty odpłatnej Usługi Transportowej.

8.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem i przedsiębiorcą – konsumentem zostaje wyłączona.

8.7. Zgodnie z ustawą z o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. 2020. poz. 287) Klientom, którzy nie są konsumentami lub przedsiębiorcami - konsumentami, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

     9.OPINIE W SKLEPIE INTERNEOTWYM

9.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

9.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym może wysyłać do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca może ponowić jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

9.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

9.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

9.5. Za wystawienie opinii Sprzedawca może przyznać Klientowi, który wystawił opinię, kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowym do wykorzystania w Sklepie Internetowym Superbateria.pl.

9.6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

9.7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

9.8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

      10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Zabrania się kopiowania oraz modyfikowania opisów i zdjęć produktów, ani elementów grafiki dostępnej na stronie sklepu internetowego superbateria.pl bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

10.2. Opisy, grafiki i zdjęcia użyte w sklepie mogą być własnością osób trzecich. Sprzedawcy przysługuje prawo do wykorzystania tych elementów na podstawie umów odrębnych z ich właścicielami.

10.3. Wszystkie rozwiązania programistyczne, w tym kod oprogramowania sklepu napisany pod indywidualne wymagania Sprzedawcy jest chroniony prawem autorskim.

10.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty handlowej w sklepie internetowym superbateria.pl. Oprócz tego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego modyfikowania oprogramowania sklepu internetowego, w szczególności do tworzenia i/lub usuwania jego funkcjonalności.

10.5. Podstrony sklepu internetowego superbateria.pl mogą zawierać linki do zewnętrznych serwisów, których funkcjonowanie uregulowane jest w odrębnych regulaminach, niezależnych od Sprzedawcy.

10.6. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez sklep internetowy superbateria.pl są spisywane w języku polskim.

10.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu sklepu internetowego superbateria.pl.

10.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020, poz.1740); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. 2020, poz. 344); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. 2020,  poz. 287); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium